NYHEDSBREV, SOMMER 2021

Bestyrelsen har vurderet, at en længe udsat generalforsamling nu kan – og skal – afvikles. I dette korte nyhedsbrev følger derfor indkaldelsen samt bestyrelsens beretning.

GENERALFORSAMLING I RHE’s VENNER

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afvikles på RHE, i skolernes musikhus (P-pladsen)

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2 Vennekredsens bestyrelses beretning.

3 Orientering fra højskolen og efterskolen.

4 Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (fra 1/3 til 28/2)

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne sendes til ullaholmgaard@gmail.com senest den 22. juni

7 Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.

På valg er Ulla Holmgard og Steen Ehlers. Ingen af de to modtager genvalg

8 Valg af to revisorer

9 Eventuelt

RHE’s Venners bestyrelses beretning, 2020-2021

Tiden siden den forrige generalforsamling i oktober har i den grad været præget af den corona-nedlukning, som også resten af samfundet har måttet døje med. En tilbagevendende oplevelse har været planlægning – med forbehold – af arrangementer og begivenheder, som så alligevel ikke lod sig gennemføre inden for restriktionernes rammer.

Som man har kunnet læse på foreningens hjemmeside og diverse Facebook-opslag, havde bestyrelsen forsigtigt kalkuleret med, at et foredrag om senior-interrail ved Anette Gammelgård måske kunne komme på tale – og ligeså et arrangement centreret om den nye højskolesangbog, så vi endelig kunne komme til at synge en fælles sang igen. Begge dele har som bekendt måttet sættes på ”pause”; men tanken om ved først givne lejlighed at føre sådanne planer ud i livet er altså på ingen måde opgivet.

Vi håber inderligt, at et mere normalt aktivitetsniveau kan sættes i gang og opretholdes fra umiddelbart efter sommerferien.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for RHE’s Venner

Efteråret 2019

Efter et yderst velbesøgt og meget givende foredrag om Riis-ekspeditionen torsdag den 23. oktober vender vi nu, på tærsklen til årets mørkeste og koldeste tid, blikket mod nogle af de andre spændende arrangementer og tiltag, som man kan også være en del af på Rønde Højskole og Rønde Efterskole.

Besøgsfamilier for udenlandske elever på Rønde Højskole (Karen Andreasen)

RHE’s venner er i gang med at etablere besøgsfamilier for de udenlandske elever på Rønde Højskole. De unge er interesserede i at lære danskere at kende og opleve hverdagslivet i en dansk familie. Familierne kan invitere de unge på besøg i hjemmet, tage på tur med de unge eller etablere kontakter til arbejdspladser, skoler, plejehjem eller lignende. Desuden er der mulighed for at tale med de unge på højskolen, for eksempel på ”Syng, spis og snak”-aftener.

Vi, min mand og jeg, er besøgsfamilie for efterårsholdets fem elever. Tre fra Japan, en fra Costa Rica og en fra Albanien. Alle taler fint engelsk og vil gerne lære dansk.

Vi har haft dem på besøg hjemme, og den 28. oktober har jeg haft de unge med på Rønde Skole, hvor de har besøgt to 5. klasser og en 2. klasse. De unge har alle hørt om det danske uddannelsessystem og er interesserede i at opleve, hvordan skolen fungerer. Det var en rigtig god dag, hvor de unge fortalte om sig selv, så og hørte engelsk- og danskundervisningen, oplevede en kort pause med bevægelse til musik, læste for og med anden klasse, og talte med både eleverne og lærerne. De var begejstrede over elevernes glæde ved at lære.

Har du/I lyst til at høre mere om at blive besøgsfamilie er I velkomne til at kontakte:

Karen Andreasen, 60881694, karen.n.andreasen@gmail.com

Syng, spis og snak

Vi ønsker at sprede glæden og værdien ved fællessangen – og fællesskabet – og åbner torsdag den 7. november 2019 derfor dørene for en aften med et godt måltid mad, fællessang fra højskolesangbogen og hyggelig samtale over aftenkaffen. Arrangementet lægges denne gang på dagen for folkehøjskolernes 175-års jubilæum og vil bære præg heraf.

Nærmere omtale kan findes på Rønde Højskoles såvel som på RHE’s Venners hjemmeside. Her kan man også melde sig til. Entréen inklusive spisning og kaffe beløber sig til 50 kroner.

Køb din billet her

Adventssang

På den første søndag i adventstiden, der i år netop falder på den 1. december, afvikler RHEs venner et eftermiddagsarrangement med det enkle formål i godt, hyggeligt og bredest muligt selskab at synge adventstidens mange gode sange og salmer – kendte såvel som mindre kendte. Der bydes desuden på hjemmebagte boller samt kakao; sådan en eftermiddag kan kun blive vellykket 😊.

Arrangementet finder sted i Rønde Højskoles og Rønde Efterskoles musikhus, der ligger lige op ad parkeringspladsen. Vi starter klokken 15.00 og afvikler under ledelse af Steen Ehlers to ”sæt” med sang til klaverledsagelse. Imellem disse bliver der så tid til forplejningen og (endnu mere) hyggelig snak. Forventet sluttidspunkt er klokken 16.30.

Der er fri entré til fællessangen; boller og kakao koster 20 kroner.

Kontingent for 2019

Har du betalt 100 kr. for kontingent i 2019?

Ellers kan det nås inden generalforsamlingen. Klik her for at betale.

NYHEDSBREV FORÅR 2019 – BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN 2. APRIL

VENNEFORENINGENS AKTIVITETER I ÅRET, DER GIK

Den nye ”sæson” blev indledt med et spændende foredrag. Det var Simon Elsborg Nygaard, der umiddelbart efter generalforsamlingen i 2018 talte ud fra overskriften Bæredygtighed og væredygtighed.

For at vise flaget over for en større målgruppe end de højskoleelever, der er her i længere tid, har bestyrelsens medlemmer efter tur været forbi til en morgensang på de korte sommerkurser. Hvor herligt at opleve så mange børn og voksne have og skabe liv og glade dage på den skole, som vi bakker op om, så meget som vi kan.

I september blev det igen tid til Stafet for Livet i og omkring Byparken i Rønde. På samme måde, som dette arrangement er en årligt tilbagevendende begivenhed, håber vi at gøre en tradition ud af den times tid med fællessang, som RHEs Venner har stået for på og omkring amfi-scenen de seneste to år. Denne gang med deltagelse af en dejlig stor gruppe RHE-elever, der af hjertet sang for på de dejlige højskolesange.

Syng, spis og snak er et arrangement i højskolens regi, som RHEs Venner støtter og gerne deltager aktivt i.  Det bliver afviklet endnu en gang inden sommerferien onsdag den 22. maj. I samme åndedrag må vi erkende, at RHEs Venners ”eget” arrangement med kaffe, kage og fællessang i RHEs musikhus har haft svært ved at trække særligt mange deltagere til. Lige i år fik vi hård konkurrence af en puljekamp mellem Danmark og Norge ved VM i herrehåndbold, men alligevel: måske er, om man så må sige, markedet mættet med den type arrangementer, når Syng, spis og snak i forvejen afvikles fire gange i løbet af en sæson.

AKTIVITETER I DEN KOMMENDE TID

Det er lykkedes os at få et par gode aftaler i stand med tidligere højskolelærer Gunnar Birkelund. Han kan om nogen stå kvalificeret i spidsen for en vandretur i de unikke landskaber, der jo er omkring Rønde. Første gang bliver torsdag den 2. maj. Her går turen ad Kaløstien, mens der den 18. september er aftalt en høstvandring.

Vi arbejder selvsagt på også i år at lade RHEs Venner repræsentere ved Stafet for Livet, med fælles højskolesang, søndag den 8. september.

BESTYRELSENS ARBEJDE I ØVRIGT

Som det ser ud lige nu, er der tre vakante pladser i bestyrelsen, da Henning Sørensen i den forløbne periode desværre måtte trække sig. Derfor håber vi, at andre på den kommende generalforsamling vil træde til og således yde deres indsats til gavn for højskolen og efterskolen. Desuden har vi udarbejdet et forslag til ændring af foreningens vedtægter, således at det fremover vil være muligt også i løbet af en valgperiode at supplere med ét eller flere ”manglende” bestyrelsesmedlemmer.

Endelig skal det selvfølgelig (stadig) være muligt for alle medlemmer af RHEs Venner at komme med forslag til aktiviteter og idéer til nye fokusområder. Vi håber, at et par tiltag i løbet af generalforsamlingen vil skabe det rette forum til få flest mulige i tale om netop dette.

OG så må vi – på baggrund af hvad vi den ene gang efter den anden hører fra medlemmer – konstatere, at der forsat er problemer med kommunikationen i RHEs Venner: nogle modtager ikke mails fra foreningen, andre kan ikke få betalt kontingent og derved opretholde i deres medlemskab. Vi kan forsikre alle om, at der fra bestyrelsens såvel som fra skoleadministrationens side fortsat arbejdes på at fjerne disse knaster, der kun er til frustration for alle parter. Det er dog vigtigt, at du selv henvender dig enten til formanden eller til skolens administration, hvis du ikke hører fra os eller ikke kan betale kontingent.

Vi har i årets løb gang på gang oplevet, i ord såvel som i handling, at Rønde Højskole og Rønde Efterskole har plads i manges hjerter. Vi vil, på skolernes samt på egne vegne sige tusind tak for al hjælp, deltagelse og interesse. Dette gælder i år ikke mindst i forbindelse med den ulyksalige brand, som mange gode kræfter heldigvis gjorde – og fortsat gør – deres til, at alle kommer bedst muligt ud på den anden side af.

Vi ser frem til at se mange medlemmer til foredrag og generalforsamling, tirsdag den 2. april 2019. Begge dele bliver afviklet i foredragssalen på Rønde Højskole og Efterskole.

Foredrag klokken 19.00 – 20.15: Verdens vigtigste plan

Verden gemmer på mange store, vigtige nyheder. Menneskeheden lever længere og bedre end før. Faktisk går det meget bedre, end vi tror. Det vil direktøren for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, indlede sit foredrag med.

Efter en forfriskning følger generalforsamlingen, med start klokken 20.30.