Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse

Formand:

Ulla Holmgaard, ullaholmgaard@gmail.com, tlf. 21907143.

Næstformand/sekretær

Steen Ehlers, steen.ehlers@webspeed.dk, tlf. 41585070.

Kasserer

Inge Thomsen, signeingeborgthomsen@gmail.com, tlf. 23111330.

Øvrige medlemmer

Henning Sørensen, danature@mail.tele.dk, tlf. 23362648.
Karen Andreasen, karen.n.andreasen@gmail.com, tlf. 60881694.

Vedtægter for RHE’s Venner

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er RHE’s Venner:
Dens hjemsted er Rønde Højskole og Efterskole, Syddjurs Kommune.

§2 Formål

Foreningen støtter det formål, der er formuleret i Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag, og den arbejder for at samle skolernes venner som medlemmer og at styrke forbindelsen mellem skolerne og vennerne.

§3 Kontingent

Til afholdelse af de nødvendige udgifter opkræves et medlemskontingent, som betales inden 1. april. Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Eventuelt overskud i foreningen kan anvendes til formål vedrørende skolen.

§4 Medlemmer

Alle, der går ind for foreningens formål, og som ikke er ansat ved skolen, kan optages som medlemmer.
Medlemmer, der modarbejder foreningens formål, kan udelukkes med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen
 • Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
 • Indkaldelsen skal offentliggøres senest 3 uger forinden.
 • Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 • Vennekredsens bestyrelses beretning.
 • Orientering fra højskolen og efterskolen.
 • Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.
 • Valg af to revisorer.
 • Eventuelt.
§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af emner, der skal behandles, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer kræver det. Hvis foreningen har under 25 medlemmer, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af medlemmerne kræver det. Indkaldelsen skal ske senest 1 uge efter, anmodningen er fremsendt, og der indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
På generalforsamlingen kan beslutning kun træffes om spørgsmål, der er optaget på den udsendte dagsorden. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt blot et medlem ytrer ønske derom. For ændringer i vedtægten dog med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt blot ét medlem ytrer ønske herom.

§7 Bestyrelsen

Til bestyrelsen vælges op til 7 medlemmer. Valget gælder for to år ad gangen, således at 4 vælges i lige år, og 3 vælges i ulige år.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, (næstformand), kasserer og sekretær.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8 Nedlæggelse

Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes på to generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for til begge samlinger.
Eventuelle overskydende midler overføres til Rønde Højskole og Efterskole, eller ved dennes ophør til anden folkeoplysende aktivitet på Djursland.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. april 2017.